මහනුවර මහා නගර සභාව
ඇසල පෙරහැර පාන් දන්සල

10 08 2022 - 12:00 PM
ඇසළ පෙරහර නැරඹීමට පැමිණෙන මහජනතාව වෙනුවෙන් නාගරික කාර්ය මණ්ඩලය සහ බාහිර පාර්ශ්ව විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පාන් දන්සල 2022/08/10 දින සාර්ථකව පවත්වනු ලැබූ අතර එහි ඡායාරූප කිහිපයක්
  • 1