මහනුවර මහා නගර සභාවතොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

මහනුවර මහ නගර සභාවේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවා ඇති අතර එය ප්‍රධාන දොරටුව අසල පිහිටා ඇත.

හදිසි සේවා

අන්තරාදායක ගස්, පෞද්ගලික පරිශ්‍ර...

ගිනි නිවීම් හා ගලවා ගැනීම් සේවා

ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව...

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

මහනුවර මහ නගර සභාවේ තොරතුරු...

ඊ - සේවා

මහනුවර මහ නගර සභා මාර්ගගත ගෙවීම්...

  • 1