මහනුවර මහා නගර සභාවනවතම ප්‍රවෘත්ති

නගරාධිපති තුමන්ගේ පණිවිඩය

.

.

.

.

ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවගේ මුදුන් මල්කඩ බදු ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින මෙම අති පූජනීය සෙංකඩගල පුරවරයේ උත්තරීතර සභාව හැටියට මහනුවර මහා නගර සභාව හැදින්වේ.


ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන සෙසු පළාත් පාලන ආයතනවලට වඩා සාඩම්බරනීය ඉතිහාසයක් හිමි මෙම මහා නගර සභාවට වසර 150 කට වැඩි ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක්ද ඇත. . . .

කියවන්න

කොමසාරිස් තුමන්ගේ පණිවිඩය

Mr. Ishan Wijethilake

+ 081-2223921

+ 081-2223921

kandymcsec@gmail.com

The historical Senkadagalapura, Kandy city is a World honoured city which is internationally and locally famous as the second capital city of Sri Lanka and the capital of Kanda Udarata Kingdom.


The Kandy Municipal Council situated in such world honoured city provides residents of the Municipal area all services from maternity clinic service before birth . .

කියවන්න

අපගේ දැක්ම

An attractive city that leads through good governance enriching heritage

අපගේ මෙහෙවර

Our mission is to provide and manage all the public utility services, thoroughfares and other welfare activities, ensuring welfare and good health of the people living within the Municipal limits and of those visiting the city daily in protecting historical and natural beauty of the World Heritage city by using the physical, financial and human resources available to the council efficiently and effectively by virtue of the powers vested in it by the Municipal Councils’ Ordinance and other Numerous Acts with much dedication and motivation.

කියවන්න

හදිසි සේවා

අන්තරාදායක ගස්, පෞද්ගලික පරිශ්‍ර වලින් ගස් කැපීමේ...

ගිනි නිවීම් හා ගලවා ගැනීම් සේවා

ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව...

ඊ - සේවා

මහනුවර මහ නගර සභා මාර්ගගත ගෙවීම් සේවා වෙත සාදරයෙන්...